Podmínky užívání

PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE UŽÍVÁNÍ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK.

Toto odmítnutí odpovědnosti odráží podmínky užívání těchto webových stránek. Tyto webové stránky provozuje společnost GC EUROPE (se sídlem na adrese Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Belgie).

Užíváním našich webových stránek souhlasíte s těmito podmínkami užití (dále jen jako “podmínky”).

Vyhrazujeme si však právo dle vlastního uvážení tyto podmínky nebo jejich část kdykoliv změnit, upravit nebo odstranit. Proto byste měli pravidelně kontrolovat, zda nedošlo ke změně podmínek. V případě, že používáte naše webové stránky poté, co došlo ke změně podmínek, předpokládá se, že souhlasíte s těmito změnami bez ohledu na to, zda jste je četli nebo ne. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, neměli byste naše webové stránky používat.

1. Omezení týkající se užívání materiálů
Pokud není uvedeno jinak, udělujeme vám nevýhradní, nepřenosné a omezené právo k přístupu, použití a zobrazení těchto webových stránek a materiálů, které jsou na nich poskytovány, pro vaše osobní nekomerční použití za předpokladu, že beze zbytku splníte ustanovení těchto podmínek.

Uznáváte, že tyto webové stránky obsahují informace, software, fotografie, video, text, grafiku, hudbu, zvuky, otázky, kreativní podněty, sdělení, komentáře, zpětnou vazbu, nápady, recepty, poznámky, nákresy, články a jiné materiály (společně dále jen jako “obsah”), které jsou chráněné autorskými právy, databázovými právy, patenty, ochrannými známkami, obchodním tajemstvím a/nebo jinými vlastnickými právy, a že tato práva jsou platná a chráněná ve všech formách, médiích a technologiích, které v tomto okamžiku existují nebo budou následně vyvinuty.

Jiná média kromě internetu jsou zvlášť zmiňována v našem “Zřeknutí se odpovědnosti v souvislosti s použitím propagačních elektronických médii”.

Společnost GC EUROPE je v každém případě vlastníkem nebo držitelem těchto práv, v důsledku čehož je celý obsah chráněný autorskými právy podle platného autorského práva (a GC EUROPE vlastní autorská práva k výběru, koordinaci, uspořádání a vylepšení takového obsahu). Navíc všechny ochranné známky, které se objevují na těchto webových stránkách, jsou ochrannými známkami svých příslušných vlastníků. Naši obchodní partneři, dodavatelé, inzerenti, sponzoři, poskytovatelé licencí, dodavatelé a jiné třetí strany mohou mít další vlastnická práva k obsahu, který zveřejňují na těchto webových stránkách.

Z tohoto pohledu nesmíte obsah měnit, publikovat, přenášet a šířit, účastnit se jeho převodu nebo prodeje, vytvářet odvozená díla nebo jakkoli využívat obsah jako celek nebo jeho část. Pokud si stáhnete obsah do svého počítače, nemáte k takovému obsahu žádná autorská práva. Změna obsahu nebo použití obsahu za jakýmkoliv jiným účelem, mimo jiné použití jakéhokoliv obsahu v tištěné verzi nebo na jakékoliv jiné stránce či v prostředí počítače připojeného k síti, je striktně zakázáno, pokud jste od nás předem neobdrželi písemný souhlas. Předchozí písemný souhlas společnosti GC EUROPE potřebujete také pro vytvoření hyperlinku k našim webovým stránkám.

Na závěr se zavazujete, že nepodniknete žádné kroky, které by nepřiměřeně nebo neadekvátně zatížili infrastrukturu webových stránek nebo které by bránili správnému fungování webových stránek.

2. Ochrana dat
Zavazujeme se chránit vaše soukromí a bezpečnost. Všechna osobní data, která od vás získáme, když používáte naše webové stránky, budou zpracována v souladu s naší Politikou ochrany osobních dat. Užíváním těchto webových stránek souhlasíte s naší Politikou ochrany osobních dat.

3. Vyžádání vzorků
Následující podmínky se vztahují na vyžádání veškerých vzorků:

 • Nabídka platí do spotřebování zásob.
 • Vzorky jsou limitovány jedním kusem pro jednoho zákazníka.
 • K dispozici pouze na trzích, které podporují kampaň bezplatných vzorků.
 • Vzorky je možné vyžádat pouze v zemi, ve které jsou registrované.
 • Vyčkejte, prosím, na dodání po dobu šesti týdnů.
 • Vzorky nebudou zaslány na jiné adresy mimo zemi, ve které jsou registrovány.
 • GC EUROPE má právo odmítnout žádost o zaslání vzorku podle vlastního uvážení.
 • GC EUROPE si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit či změnit tyto nabídky.
 • Bezplatné vzorky nesmějí být prodávány, uváděny na trh nebo použity jako zboží.
 • Na nekompletní registrace nebude brát zřetel.

4.Zřeknutí se záruk
Vezměte prosím na vědomí níže uvedená zřeknutí se záruk:

 • Obsah a materiály na těchto webových stránkách jsou poskytovány tak, jak leží a běží a bez jakéhokoliv druhu výslovných nebo implikovaných záruk. S výjimkou případů, kdy to zakazuje zákon, vzdáváme se všech výslovných i implikovaných záruk, mimo jiné implikovaných záruk prodejnosti, uspokojivé kvality a vhodnosti pro konkrétní účel, kompatibility, bezpečnosti nebo přesnosti.
 • Společnost GC EUROPE, ani žádné její přidružené společnosti nebo příslušní poskytovatelé a nabyvatelé licencí, poskytovatelé služeb či dodavatelé nezaručují, že tyto webové stránky nebo jakákoliv funkce obsažená na těchto webových stránkách bude fungovat bez přerušení a chyb, že všechny závady budou odstraněny nebo že tyto webové stránky či servery, na kterých jsou tyto webové stránky přístupné, neobsahují viry nebo jiné škodlivé složky.

S výjimkou případů úmyslného pochybení nebude společnost GC EUROPE ani v případě hrubé nedbalosti odpovědná za:

 • jakoukoliv škodu vyplývající z technických problémů, které se vyskytují na těchto webových stránkách, zejména kvůli virům, přerušení služby a webovým stránkám třetích stran, na které tyto stránky odkazují nebo které odkazují na tyto webové stránky;
 • jakoukoliv škodu způsobenou na vaší infrastruktuře IT a jakoukoliv ztrátu informací v důsledku stahování prvků z našich webových stránek,
 • jakoukoliv škodu vyplývající z interaktivních aplikací,
 • jakoukoliv škodu související s vaším užíváním těchto webových stránek, jejíž hlavní příčinou je zásah vyšší moci, skutečnosti nebo třetí strany mimo kontrolu spol. GC EUROPE,
 • jakoukoliv škodu vyplývající, pokud jde o část týkající se finančních informací, ze závažných chyb v datech a informací uvedených na webových stránkách a, pokud jde o jiné části, z jakékoliv chyby v údajích a informacích uvedených na webových stránkách,
 • jakoukoliv škodou vyplývající z chyb, kterých se dopustíte při používání těchto webových stránek;
 • jakoukoliv škodou vyplývající z vašeho vlastního hodnocení dat a informací uvedených na těchto webových stránkách.

Tato zřeknutí se odpovědnosti jsou uplatňována v nejširším rozsahu dovoleném zákonem. Výslovně chápete a souhlasíte, že (v maximálním možném rozsahu dovoleným zákonem) my a naše přidružené společnosti nebudou odpovědné za jakékoliv přímé, nepřímé, vedlejší, zvláštní, následné nebo exemplární škody, škody s represivní funkcí nebo jakékoliv jiné škody. Pokud jste nespokojení s jakoukoliv částí našich webových stránek nebo těchto podmínek, vaším jediným a výlučným opravným prostředkem je přerušit užívání těchto webových stránek.

5. Odkazy na stránky třetích stran
Spol. GC EUROPE může poskytnout různé druhy odkazů na jiné webové stránky (třetích stran), které spol. nevlastní, nekontroluje ani neprovozuje jako celek ani jako část. Odkazy na takové webové stránky třetích stran jsou poskytovány jen pro vaše pohodlí a informaci.

Obsah jakýchkoliv webových stránek třetích stran nepodléhá kontrole ze strany spol. GC EUROPE, a pokud se rozhodnete jakoukoliv takovou stránku navštívit, činíte tak na vlastní riziko. Skutečnost, že GC EUROPE poskytuje odkaz na webové stránky třetí strany, nemusí nutně znamenat, že GC EUROPE takové stránky schvaluje nebo podporuje nebo že je s takovou třetí stranou spojena. Jakákoliv zmínka o produktech nebo službách třetí strany, která je poskytována jen pro vaše pohodlí a informaci, nepředstavuje schválení nebo doporučení takových produktů nebo služeb ze stran spol. GC EUROPE.

Webové stránky vlastněné, kontrolované nebo provozované jako celek nebo část třetími stranami mohou navíc obsahovat odkaz na tyto stránky. V zásadě nemůže být takový odkaz poskytnut bez souhlasu GC EUROPE. Nicméně ani při udělení souhlasu nemá spol. GC EUROPE možnost kontrolovat obsah těchto webových stránek a nemá žádný vliv na obsah nebo jiné vlastnosti těchto webových stránek.

6. Odškodnění
Zavazujete se, že odškodníte a, pokud o to požádáme, budete chránit spol. GC EUROPE a její přidružené organizace, vedoucí pracovníky, zaměstnance, akcionáře, zprostředkovatele a zástupce před všemi nároky třetích stran, odpovědností, odškodnění a/nebo náklady (mimo opodstatněným palmáre a výdaji), které vyplynou z vašeho nevhodného užívání těchto webových stránek, vašeho nedodržení těchto podmínek nebo porušení pravidel těchto webových stránek z vaší strany nebo za strany jakéhokoliv uživatele vašeho účtu (například: porušení jakéhokoliv duševního vlastnictví nebo jiného práva jakékoliv osoby či subjektu).

7. Rozhodující právo a výběr soudu
Tyto podmínky se budou řídit zákony Belgie a v souladu s nimi budou vykládány, aniž by zaváděly jakékoliv principy kolize právních norem. Zavazujete se, že všechny žaloby podle práva vyplývající z užití těchto webových stránek nebo těchto podmínek nebo s nimi související, budou podány pouze u soudů v Leuvenu (Belgie) a tímto souhlasíte s jurisdikcí tohoto soudu a podřizujete se jí za účelem vedení daného sporu.

8. Různé podmínky
Jestliže jakékoliv ustanovení těchto podmínek bude nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoliv důvodu nevymahatelné, bude takové ustanovení považováno za oddělitelné od těchto podmínek a neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoliv zbývajících ustanovení. Tyto podmínky společně s Politikou ochrany osobních údajů představují celé ujednání mezi vámi a spol. GC EUROPE v souvislosti s předmětem zde uvedeným.

Tyto webové stránky provozuje GC EUROPE (společnost se sídlem na adrese Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Belgie). V případě jakýchkoliv otázek nebo komentářů nás můžete kontaktovat emailem na info.gce@gc.dental nebo poštou na výše uvedené adrese.