Podmienky používania našej stránky

PREČÍTAJTE SI PROSÍM POZORNE NASLEDOVNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY.

Toto vyhlásenie uvádza Podmienky používania tejto webovej stránky. Webová stránka patrí spoločnosti GC EUROPE( spoločnosť má sídlo v Interleuvelaan 33,3001, Leuven, Belgicko).
Používaním našej stránky prejavujete súhlas s týmito Podmienkami používania našej stránky (ďalej len “Podmienky”).

Vyhradzujeme si však právo kedykoľvek samostatne zmeniť, pozmeniť, rozšíriť, alebo odstrániť tieto Podmienky, alebo ich súčasti. Z tohto dôvodu by ste mali pravidelne kontrolovať Podmienky a ich možné zmeny. Predpokladáme, že tým že webovú stránku použijete aj po uskutočnení zmien v týchto podmienkach, súhlasíte so zmenami, ktoré boli v podmienkach uskutočnené, bez ohľadu na to, či ste takéto zmeny zaregistrovali alebo nie. Pokiaľ nesúhlasíte s týmito Podmienkami, nemali by ste túto webovú stránku používať.

1. Obmedzenie použitia materiálov
Pokiaľ nie je uvedené inak, garantujeme Vám neprenosnú zmluvu bez exkluzivity s obmedzenými prístupovými právami, právami použitia a zobrazovania tejto webovej stránky a materiálov na nej zverejnených za účelom Vášho osobného použitia pre účely iné ako sú obchodné, za predpokladu, že bezvýhradne súhlasíte s ustanoveniami týchto Podmienok.

Uznávate, že táto webová stránka obsahuje informácie, software, fotografie, videá, texty, grafiku, hudbu, zvuky, otázky, tvorivé návrhy, odkazy, komentáre, reakcie , myšlienky, návody, poznámky, kresby, články a iné materiály (ďalej uvádzané ako “Obsah”), ktoré sú chránené autorskými právami, právami o ochrane údajov, patentovými právami, obchodnými značkami obchodným tajomstvom a /alebo inými vlastníckymi právami a zároveň uznávate, že všetky tieto práva sú platné a chránené vo všetkých formách, médiách a momentálne existujúcich technológiách, ako aj technológiách, ktoré budú v budúcnosti vyvinuté.

Pokiaľ ide o iné médiá ako je Internet, odvolávame sa na “Prehlásenie o propagačných elektronických médiách”.

V každom prípade je GC EUROPE vlastníkom alebo majiteľom koncesie na tieto práva, v dôsledku čoho je celý obsah chránený autorskými právami v súlade s uplatniteľnými zákonmi o autorských právach (a GC EUROPE vlastní autorské práva na výber, koordináciu, úpravu a rozširovanie takéhoto obsahu).Ďalej, všetky obchodné značky, ktoré sa objavia na tejto webovej stránke sú obchodnými značkami a patria jednotlivým firmám, ktoré prezentujú. Naši obchodní partneri, dodávatelia, inzerenti, sponzori, osoby udeľujúce licenciu, zmluvní partneri a iné tretie strany môžu taktiež vlastniť dodatočné vlastnícke práva k obsahu, ktorý na tejto webovej stránke zverejňujú.

V tomto ohľade nie ste oprávnený pozmeňovať, publikovať, prezentovať, rozširovať, verejne prezentovať, zúčastňovať sa na prevode, predaji, vytvárať podobné stránky ani iným spôsobom využívať ktorúkoľvek súčasť obsahu, v jej celistvosti alebo po častiach. Ak si obsah stránok stiahnete do Vášho počítača, nenadobúdate týmto vlastnícky vzťah k danému obsahu. Pozmeňovanie obsahu alebo používanie obsahu za akýmkoľvek iným účelom, požívanie obsahu v papierovej podobe alebo jeho použitie na akejkoľvek inej webovej stránke alebo v počítačovej sieti je prísne zakázané, pokiaľ od nás neobdržíte predchádzajúci písomný súhlas k uvedeným aktivitám. Predchádzajúci písomný súhlas od GC EUROPE potrebujete aj v prípade, že chcete urobiť hyperlink na našu webovú stránku.

Nakoniec sa zaväzujete, že neuskutočníte žiaden krok, ktorým by ste nerozumne a neprimerane zaťažili webovú stránku, alebo ktorý by akýmkoľvek spôsobom ohrozoval správne fungovanie tejto stránky.

2. Ochrana údajov
Zaväzujeme sa chrániť Vaše súkromie a bezpečnosť. Akékoľvek osobné údaje, ktoré od Vás získame v súvislosti s Vašim využívaním našej stránky budú spracované v súlade s našou Stratégiou ochrany súkromia. Používaním našej stránky vyjadrujete súhlas s touto Stratégiou ochrany súkromia.

3. Žiadosti na vzorky
Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na všetky požiadvky o vzorky:

 • Ponuka platí do vypredania zásob.
 • Vzorky sú obmedzené na jednu vzorku za zákazníka.
 • K dispozícii iba na trhoch, ktoré podporujú kampane vzorkov zadarmo.
 • Vzorky možno požiadať len v krajine, v ktorej ste zaregistrovaný.
 • Prosím, počkajte do šiestich týždňov na dodanie.
 • Vzorky nebudú odoslané na adresy mimo krajiny, v ktorej nie ste registrovaný.
 • GC EUROPE môže odmietnuť žiadosť o vydanie vzorky podľa vlastného uváženia.
 • GC EUROPE si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť alebo zmeniť tieto ponuky.
 • Zadarmo vzorky nesmú byť predávané.
 • Neúplná registrácia nebude braná do úvahy.

4. Dodržiavanie záruky
Prosíme, prečítajte si nasledovné prípady, ktorých sa týka odopretie akýchkoľvek záruk:

 • Obsah a materiály, ktoré sú publikované na tejto webovej stránke sú uvádzané tak ako je a nevzťahujú sa na ne žiadne záruky, ani zjavné ani skryté. Okrem prípadov, keď tak nedovoľuje zákon, sa zbavujeme dodržiavania všetkých záruk, zjavných aj skrytých, vrátane a nielen skrytých záruk týkajúcich sa predajnosti, uspokojivej kvality, vhodnosti produktu k osobitnému účelu, kompatibility, bezpečnosti alebo presnosti.
 • Ani GC EUROPE ani naše dcérske spoločnosti, ani žiadna z osôb prideľujúca našu licenciu, využívajúca našu licenciu, ani žiaden z poskytovateľov služieb a dodávateľov nezaručuje, že táto stránka a akákoľvek v nej obsiahnutá funkcia nebude porušená alebo bezchybná a že všetky nedostatky budú opravené a ani to, že táto stránka, alebo servery, ktoré stránka využíva neobsahujú vírusy a žiadne iné nebezpečné zložky.

S výnimkou úmyselného pochybenia, nenesie GC EUROPE ani v prípade závažného zanedbania povinností zodpovednosť za:

 • Akúkoľvek škodu spôsobenú technickými problémami, ktoré sa vyskytnú na tejto stránke, zvlášť z dôvodu zavírenia, prerušenia poskytovania služieb, stránok tretích strán, na ktoré je naša stránka prepojená, alebo ktoré sú naopak prepojené na našu stránku,
 • akúkoľvek škodu spôsobenú na Vašej IT infraštruktúre, alebo akúkoľvek stratu informácií v dôsledku sťahovania súborov z našej webovej stránky,
 • akúkoľvek škodu spôsobenú interaktívnymi aplikáciami,
 • akúkoľvek škodu, ktorá sa vzťahuje na používanie tejto stránky, alebo ktorej hlavnou príčinou je vyššia moc, skutočnosti alebo fakty, ktoré sú mimo dosahu pôsobnosti GC EUROPE
 • akúkoľvek škodu týkajúcu sa sekcie financií, ktorá vyplýva zo závažných chýb v údajoch a informáciách uvedených na webovej stránke ako aj škodu týkajúcu sa ostatných sekcií, ktorá vyplýva z akejkoľvek chyby v údajoch a informáciách na webovej stránke,
 • akúkoľvek škodu vyplývajúcu z chýb, ktoré sami urobíte pri používaní tejto stránky,
 • akúkoľvek škodu vyplývajúcu z Vášho vlastného posúdenia údajov a informácií uvedených na stránke.

Takto definované odopretie záruk sa uplatňuje v takom rozsahu ako ho umožňuje zákon. Výslovne rozumiete a súhlasíte (v rozsahu ako ho umožňuje zákon), že ani my ani naše dcérske spoločnosti nenesú zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, výnimočné, následné ani iné škody. Ak ste nespokojný s ktoroukoľvek časťou našej webovej stránky alebo s týmito podmienkami používania stránky, jediným spôsobom nápravy je, že prestanete našu stránku používať.

5. Prepojenia na stránky tretích strán
GC EUROPE je oprávnená uvádzať rôzne druhy prepojení na webové stránky tretích strán, ktoré nevlastní, nekontroluje, neriadi v ich celistvosti ani čiastočne GC EUROPE. Prepojenia na takéto stránky tretích strán sú na našej stránke iba za účelom poskytnutia ďalších informácií pre Vašu potrebu.
Obsah ktorejkoľvek takejto webovej stránky tretej strany nie je pod kontrolou GC EUROPE a pokiaľ sa rozhodnete takúto stránku navštíviť, robíte tak na vlastné riziko. Skutočnosť, že stránka GC EUROPE obsahuje prepojenia na stránky tretích strán neznamená ani, že GC EUROPE sa stotožňuje, schvaľuje alebo sponzoruje ktorúkoľvek z týchto stránok, ani že GC EUROPE je s treťou stranou v obchodnom spoločenstve. Akákoľvek zmienka o produktoch alebo službách tretej strany, ktorá je na stránke iba za účelom poskytnutia informácií pre Vašu potrebu, nie je ani hodnotením ani odporúčaním takto uvedených služieb a produktov zo strany GC EUROPE.
Ďalej, webové stránky, ktoré sú v celistvosti alebo z časti pod kontrolou tretích strán alebo ich tretie strany prevádzkujú, môžu obsahovať prepojenia na túto webovú stránku. V zásade nie je možné uverejniť prepojenie na našu stránku bez predchádzajúceho písomného súhlasu GC EUROPE. Avšak, ani po takomto udelení súhlasu tretej strane nemá spoločnosť GC EUROPE možnosť preveriť obsah týchto stránok a nemá ani vplyv na obsah ani na iné vlastnosti týchto stránok.

6. Odškodnenie
Týmto vyjadrujete súhlas s odškodnením, nepoškodením a ochranou GC EUROPE a jej pridružených spoločností, našich a ich prevádzok, riaditeľov oddelení, zamestnancov, akcionárov, konateľov a zástupcov pred akýmikoľvek a všetkými právnymi nárokmi, nárokmi na odškodnenie a nákladmi (vrátanie a nie len rozumnými nákladmi a výdavkami na právnikov), ktoré nastanú v prípade, že našu stránku budete používať nevhodným spôsobom, že nebudete dodržiavať Podmienky používania stránky a že Vy alebo ktokoľvek iný kto bude používať stránku z Vášho účtu sa dopustí porušenia pravidiel (napr. nerešpektovanie intelektuálneho vlastníctva alebo iného práva osoby alebo právneho subjektu).

7. Záväzná legislatíva, miesto riešenia sporov
Tieto podmienky sa riadia a zostavujú v súlade so zákonmi platnými v Belgicku a nevyvolávajú žiadne konflikty zákonov. Týmto prejavujete súhlas s tým, že akýkoľvek spor ktorý vyplynie z Vášho používania tejto stránky a týchto Podmienok bude predložený iba súdom v Leuven (Belgicko), čím podliehate osobnej jurisdikcii tohto súdu za účelom vedenia akéhokoľvek sporu takéhoto charakteru.

8. Rôzne
Pokiaľ je ktorékoľvek z ustanovení týchto podmienok nezákonné, neplatné alebo z akýchkoľvek dôvodov nevynútiteľné, potom sa takéto ustanovenie považuje za oddeliteľné od týchto podmienok a nemá vplyv na platnosť ani vynútiteľnosť ktoréhokoľvek zo zostávajúcich ustanovení. Podmienky používania stránky spolu s našou Stratégiou ochrany súkromia sú dielom dohody medzi Vami a našou spoločnosťou vo veci uvedenej vyššie.

Stránku prevádzkuje GC EUROPE N.V (spoločnosť je zaregistrovaná v Belgicku, so sídlom v Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Belgium). Ak máte akékoľvek otázky kontaktujte nás na mailovej adrese info.gce@gc.dental alebo poštou na adrese uvedenej vyššie.