Villkor

LÄS FÖLJANDE VILLKOR NOGGRANT. DE BERÖR DITT ANVÄNDANDE AV VÅR WEBBPLATS.Denna friskrivningsklausul återspeglar användarvillkoren för den här webbplatsen. Denna webbplats innehas av GC EUROPE (med inregistrerat huvudkontor på Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Belgien).Genom att använda vår webbplats godkänner du även våra användarvillkor.Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort delar av eller hela avsnittet om användarvillkor. Därför bör du läsa igenom användarvillkoren med jämna mellanrum för att se om de har ändrats. Genom att gå in på webbplatsen och använda den information som tillhandahålls där, godkänner besökaren ändringar som gjorts i användarvillkoren. Om du inte godkänner dessa användarvillkor får du inte använda den här webbplatsen.1. Begränsningar i användande av material

Om inte annat anges, ger vi dig en icke-exklusiv och icke överförbar begränsad rätt att använda och visa den här webbplatsen och dess material för privat bruk, förutsatt att du följer de begränsningar som finns i användarvillkoren.Du tillstår att den här webbplatsen innehåller information, programvara, videoklipp, text, grafik, musik, ljud, frågor, kreativa förslag, meddelanden, kommentarer, feedback, idéer, recept, noteringar, teckningar, artiklar och annat material (kallas sammanfattningsvis hädanefter för: ”innehåll”) som är skyddat av upphovsrätt, databasrättigheter, patent, varumärken och/eller andra rättigheter, och dessa rättigheter är giltiga och skyddade i alla former, media och tekniska lösningar som finns nu eller utvecklas i framtiden.För andra media än Internet, refererar vi till vår “Ansvarsfriskrivning för elektroniska medieprodukter”.GC EUROPE är ägare eller licensgivare av dessa rättigheter vilket innebär att allt innehåll är upphovsrättskyddat och regleras av gällande upphovsrättslagar (och GC EUROPE äger upphovsrätten i urval, koordinering, arrangemang och förbättring av innehållet). Alla varumärken som visas på webbplatsen är varumärken som ägs av respektive ägare. Våra kommersiella partner, leverantörer, annonsörer, sponsorer, licensutfärdare, entreprenörer och tredje part kan också ha rättigheter till innehåll som de publicerar på den här webbplatsen.Du får inte ändra, publicera, överföra, distribuera, delta i överföring eller försäljning, skapa härledda verk från, eller på något sätt exploatera något av innehållet, varken i delar eller som helhet. Om innehållet hämtas till din dator övertar du inte ägarskapet för innehållet. Ändring av innehållet eller användning av innehållet för andra syften än, inklusive, men inte begränsat till, att använda innehållet i skriven form eller på en annan webbplats eller i en nätverksdatormiljö är strikt förbjudet, om du inte på förhand har fått ett skriftligt samtycke. Du behöver även GC EUROPE:s skriftliga samtycke om du vill skapa en länk till vår webbplats.Slutligen förbinder du dig till att inte vidta åtgärder som innebär en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på webbplatsens infrastruktur eller som förhindrar att webbplatsen fungerar som den ska.

2. Informationsskydd

Vi lägger stor vikt på att skydda ditt privatliv och din säkerhet. All personlig information som vi samlar in från dig när du använder den här webbplatsen behandlas enligt vår Sekretesspolicy. Genom att använda vår webbplats godkänner du vår sekretesspolicy.

3. Beställning av varuprov

Följande villkor gäller för beställning av varuprover:

 • Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.
 • Varuprover är begränsade till ett prov per kund.
 • Gäller endast på de marknader som stödjer kampanjerna med kostnadsfria (gratis) varuprov.
 • Varuprover sänds (kan) endast till det land (beställas inom det land) där du är registrerad.
 • Räkna med upp till sex veckors leveranstid.
 • Varuprover kommer inte att skickas till adresser utanför det land där du är registrerad.
 • GC EUROPE kan avvisa en varuprovsbeställning efter eget gottfinnande.
 • GC EUROPE förbehåller sig rätten att när som helst avsluta eller ändra dessa erbjudanden.
 • Gratis varuprover får ej säljas, släppas ut på marknaden eller användas som handelsvara.
 • Ofullständig registrering kommer inte att beaktas.

4.Ansvarsfriskrivningar

Observera följande viktiga friskrivningar:

 • Innehållet och materialet på den här webbplatsen är publicerad ”i befintligt skick” utan utfästelser av något slag, antingen uttryckliga eller underförstådda. Förutom det som begränsas enligt tillämplig lagstiftning, frånsäger vi oss ansvaret för alla utfästelser, underförstådda eller uttryckliga, inklusive men inte begränsade till att gälla försäljning, tillfredsställande kvalitet och lämplighet för ett speciellt syfte, kompatibilitet, säkerhet eller korrekthet.
 • Varken GC EUROPE, några av våra samarbetspartner eller deras respektive tillståndsutfärdare, licensinnehavare, tjänsteleverantörer eller leverantörer garanterar att den här webbplatsen och dess funktioner är felfria, att alla defekter kommer att åtgärdas eller att den här webbplatsen eller de tjänsteleverantörer som gör den här platsen tillgänglig, är fria från virus eller andra skadliga komponenter.Förutom vid fall av uppsåtliga oegentligheter, kan GC EUROPE (även i fall av grov vårdslöshet) inte heller hållas ansvarigt för:

 • skador som är resultatet av tekniska problem som uppstått på den här webbplatsen, i synnerhet på grund av virus, störning av tjänster, tredje parts webbplats till vilken denna webbplats länkar, eller som länkar till den här webbplatsen;
 • skador som orsakats på din IT-infrastruktur och informationsförlust som ett resultat av att du hämtat vissa objekt på webbsidan;
 • skador som är resultatet av interaktiva applikationer;
 • skador som relaterar till ditt användande av den här webbplatsen, där huvudorsaken är force majeure, yttre omständigheter eller tredje part som inte står under GC EUROPE:s kontroll;
 • skador som, i den mån som avsnittet om finansiell information berörs, orsakats av sakfel i data och information på webbplatsen, och i den mån de andra avsnitten berörs, från fel i data och information på webbplatsen;
 • skador som är resultatet av misstag som du begår när du använder webbplatsen;
 • skador som orsakas av din egen bedömning av data och information på webbplatsen.

Dessa ansvarsfriskrivningar tillämpas i den utsträckning som medges av tillämplig lagstiftning. Du förstår och samtycker till att vi och våra samarbetspartner inte hålls ansvariga för direkta, indirekta, oavsiktliga, särskilda, därav följande, typiska eller straffbara skador, eller andra skador överhuvudtaget. Om du är missnöjd med någon del av vår webbplats eller med dessa villkor, är ditt enda alternativ att sluta använda vår webbplats.

5. Länkar till utomstående webbplatser

GC EUROPE kan tillhandahålla olika typer av länkar till andra webbplatser som helt eller delvis inte ägs, kontrolleras eller administreras av GC EUROPE. Länkar till tredje parts webbplats tillhandahålls enbart för din bekvämlighet och i informationssyfte.Innehållet på tredje parts webbplats ligger inte under GC EUROPE:s ansvar och du besöker dessa webbplatser på egen risk. Det faktum att GC EUROPE tillhandahåller en länk till en tredje parts webbplats innebär inte att GC EUROPE stödjer, godkänner eller sponsrar en sådan plats eller samarbetar med tredje part. Tredje parts produkt eller tjänster nämns enbart för din bekvämlighet och i informationssyfte och innebär inte att GC EUROPE stödjer eller rekommenderar dess produkter eller tjänster.Dessutom kan webbplatser som ägs och kontrolleras helt eller delvis av tredje part, tillhandahålla länkar till den här webbplatsen. I princip kan en sådan länk inte skapas utan ett skriftligt godkännande från GC EUROPE. Även om GC EUROPE har godkänt en länk, har vi inte möjlighet att undersöka hela innehållet på dessa webbplatser och har inget som helst inflytande över innehållet på dessa webbplatser.

6. Gottgörelse

Du samtycker till att hålla GC EUROPE och våra samarbetspartner, våra och deras ämbetsmän, chefer, anställda, aktieägare, agenter och representanter, skadeslösa med avseende på skador, ansvar och/eller kostnader (inklusive, men inte begränsat till, normala advokatkostnader och utlägg) som uppkommit på grund av felaktigt användande av den här webbplatsen, överträdelse av villkor, eller intrång av en annan användare som använder ditt konto (till exempel: intrång på immaterialrätt eller andra rättigheter).

7. Gällande lagstiftning och domsaga

Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med tillämplig belgisk lagstiftning, utan att hänsyn ska tas till rättsprinciper om motstridig lagstiftning. Du samtycker till att juridiska åtgärder eller krav som härrör från eller relaterar till användandet av vår webbplats eller dessa villkor, ska ställas framför domstolarna i Leuven (Belgien), och du samtycker härmed till och underställer dig den personliga jurisdiktionen av denna domstol i den utsträckning den berör sådana juridiska åtgärder.

8. Övriga villkor

Om det finns begränsningar i dessa användarvillkor som befinns olagliga eller ogiltiga eller av någon annan orsak giltiga men omöjliga att verkställa, ska dessa begränsningar tas bort från användarvillkoren och ska inte påverka giltigheten och verkställandet av kvarstående begränsningar eller villkor. Dessa användarvillkor är tillsammans med vår sekretesspolicy den fullständiga överenskommelsen mellan dig och oss.Den här webbplatsen innehas av GC EUROPE NV (ett företag i Belgien, med inregistrerat huvudkontor på Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Belgien). Om du har några frågor eller undringar kan du kontakta oss via e-post på info.gce@gc.dental eller via brev på ovanstående adress.