Algemene gebruiksvoorwaarden

LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE ZORGVULDIG DOOR.Deze vrijwaringsclausule bevat de gebruiksvoorwaarden van deze website. Deze website wordt gepresenteerd door GC EUROPE (met hoofdkantoor in de Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, België).Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden (“voorwaarden”).We behouden ons echter het recht voor om deze voorwaarden of gedeelten ervan op ieder gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen, te modificeren, te verwijderen of er inhoud aan toe te voegen. U dient deze voorwaarden dus regelmatig door te lezen om te zien of er wijzigingen in zijn aangebracht. Als u deze website gebruikt na wijziging van de voorwaarden, gaan wij ervan uit dat u hebt ingestemd met aanvaarding van deze wijzigingen, of u ze nu hebt doorgelezen of niet. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.1. Beperkingen van het gebruik van het materiaal

Tenzij anders gespecificeerd, geven wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht op de toegang, het gebruik en de weergave van deze website en het materiaal dat daar wordt weergegeven voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, mits u de bepalingen in deze voorwaarden in hun geheel nakomt.U bevestigt dat deze website informatie, software, fotoʼs, video. tekst, grafische afbeeldingen, muziek, geluid, vragen, creatieve suggesties, mededelingen, opmerkingen, feedback, ideeën, voorschriften, aantekeningen, tekeningen, artikelen en ander materiaal bevat (waarnaar in het vervolg gezamenlijk wordt verwezen als: “inhoud”), die worden beschermd door auteursrechten, databaserechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen en/of eigendomsrechten en dat deze rechten geldig zijn en worden beschermd in alle vormen, media en technologieën die nu bestaan of in de toekomst worden ontwikkeld.Voor andere media dan het internet verwijzen we u in het bijzonder naar onze “Afwijzing van aansprakelijkheid voor promotionele geschenken in de vorm van elektronische media”.Hoe dan ook is GC EUROPE de eigenaar of licentiehouder van deze rechten met als gevolg dat alle inhoud auteursrechtelijk is beschermd onder het van toepassing zijnde auteursrecht (en GC EUROPE heeft het copyright voor de selectie, coördinatie, organisatie en verbetering van dergelijke inhoud). Bovendien zijn alle handelsmerken op deze website handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Onze commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, contractanten en andere derden kunnen bovendien andere eigendomsrechten hebben op de inhoud die zij op deze website beschikbaar maken.Vanuit dit oogpunt mag u de inhoud in zijn geheel of gedeeltelijk niet wijzigen, publiceren, versturen, distribueren, uitvoeren, deelnemen aan de overdracht of verkoop ervan, afgeleid werk creëren of op enige manier exploiteren. Als inhoud wordt gedownload naar uw computer, verkrijgt u geen eigendomsrecht in dergelijke inhoud. Wijziging of gebruik van de inhoud voor andere doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruik van de inhoud in gedrukte vorm of op een andere website of genetwerkte computeromgeving, is strikt verboden, tenzij u vooraf schriftelijk toestemming van ons hebt gekregen. Als u een hyperlink naar onze website wilt maken, hebt u daarvoor ook de voorafgaande schriftelijke toestemming van GC EUROPE nodig.U verplicht zich er ten slotte toe om geen actie te ondernemen die de infrastructuur van de website op onredelijke of onevenredig grote wijze belast of de juiste werking van deze website belemmert.

2. Gegevensbescherming

We zullen uw privacy en veiligheid beschermen. Alle persoonlijke gegevens die we over u verzamelen wanneer u deze website gebruikt, wordt verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door deze website te gebruiken, stemt u in met dit privacybeleid.

3. Staalaanvragen

Voor alle staalaanvragen gelden volgende voorwaarden:

 • Aanbod geldig zolang de voorraad strekt.
 • Beperkt tot één staal per klant.
 • Alleen voor markten waar campagnes voor gratis stalen mogelijk zijn.
 • Een staal kan alleen worden aangevraagd in het land waarmee u zich geregistreerd hebt.
 • De leveringstermijn kan tot zes weken bedragen.
 • Het staal wordt niet verzonden naar adressen buiten het land waarmee u zich geregistreerd hebt.
 • GC EUROPE kan een aanvraag voor een staal weigeren naar eigen inzicht.
 • GC EUROPE behoudt zich het recht voor om op elk moment het aanbod stop te zetten of te wijzigen.
 • Gratis stalen mogen niet worden verkocht, vermarkt of verhandeld.
 • Wij houden geen rekening met onvolledige registraties.

4.Afwijzingen van garantie

Hieronder staan enkele belangrijke afwijzingen van garantie:

 • De inhoud en materialen op deze website worden in de huidige staat “as is” geleverd en zonder garantie van enige aard, hetzij uitdrukkelijk of impliciet. Tenzij dit verboden is bij de wet, wijzen we alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, compatibiliteit, veiligheid of nauwkeurigheid af.
 • Noch GC EUROPE, noch een van onze gelieerde bedrijven, noch een van onze of hun respectieve licentiegevers, licentiehouders, serviceproviders of leveranciers garanderen dat deze website of enige functie op deze website ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, dat alle defecten gecorrigeerd zullen worden of dat deze website of de servers die deze website beschikbaar maken, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.Behalve in geval van opzettelijk wangedrag zal GC EUROPE – zelfs in geval van grove nalatigheid – evenmin aansprakelijk zijn voor:

 • enige schade die voortvloeit uit technische problemen die zich op deze website voordoen, met name vanwege virussen, onderbreking van de service, websites van derden waarnaar deze website koppelingen heeft of die koppelingen naar deze website bevatten;
 • enige schade die wordt veroorzaakt aan uw IT-infrastructuur en enig verlies van informatie die het gevolg is van het downloaden van elementen van de website;
 • enige schade die het gevolg is van interactieve toepassingen;
 • enige schade die betrekking heeft op uw gebruik van deze website, met als hoofdoorzaak overmacht, feiten of derden waarover GC EUROPE geen controle heeft;
 • enige schade die het gevolg is, voor zover dit de financiële-informatiesectie betreft, van materiaalfouten in de gegevens en informatie op de website, en voor zover dit andere secties betreft, van enige fouten in de gegevens en informatie op de website;
 • enige schade die het gevolg is van fouten die u tijdens het gebruik van de website begaat;
 • enige schade die het gevolg is van uw eigen evaluatie van de gegevens en informatie op deze website.

Deze afwijzingen van garantie gelden voor zover dit bij de wet is toegestaan. U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij (voor zover dit bij de wet is toegestaan) en de aan ons gelieerde bedrijven niet aansprakelijk zullen zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, smartengeld of schadevergoeding of enige andere schade. Als u niet tevreden bent met enig deel van onze website of met een van deze voorwaarden, is uw enige remedie het stopzetten van het gebruik van deze website.

5. Koppelingen naar websites van derden

GC EUROPE kan verschillende typen koppelingen verschaffen naar websites van anderen (derden) die in hun geheel of gedeeltelijk geen eigendom zijn van en niet worden gecontroleerd of beheerd door GC EUROPE. De koppelingen naar dergelijke websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak en voor informatiedoeleinden verschaft.GC EUROPE heeft geen controle over de inhoud van de websites van deze derden en als u besluit een dergelijke website te bezoeken, doet u dit geheel op eigen risico. Het feit dat GC EUROPE een koppeling naar een website van derden verschaft, betekent niet noodzakelijk dat GC EUROPE een dergelijke website onderschrijft, goedkeurt of sponsort of dat GC EUROPE met een dergelijke derde partij geaffilieerd is. Iedere vermelding van de producten of services van een derde partij die uitsluitend voor uw gemak en voor informatiedoeleinden wordt verschaft, betekent niet dat GC EUROPE dergelijke producten of services goedkeurt of aanbeveelt.Bovendien kunnen websites die geheel of gedeeltelijk in eigendom zijn van of gecontroleerd of beheerd worden door derden koppelingen naar deze website bevatten. In principe kan een dergelijke koppeling niet worden verschaft zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GC EUROPE. GC EUROPE heeft echter, zelfs na gegeven toestemming, niet de mogelijkheid om de inhoud van deze websites te onderzoeken en heeft geen enkele invloed op of zeggenschap over de inhoud of andere eigenschappen van deze websites.

6. Schadeloosstelling

U stemt ermee in om GC EUROPE en de aan ons gelieerde bedrijven, en onze en hun functionarissen, directeurs, medewerkers, aandeelhouders, tussenpersonen en vertegenwoordigers te vrijwaren en, naar onze keuze, te verdedigen tegen alle vorderingen, aansprakelijkheid, schadevergoedingen en/of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten en uitgaven) die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van deze website, uw schending van deze voorwaarden of uw inbreuk, of inbreuk op of het gebruik door een andere gebruiker van uw account met betrekking tot deze website (bijvoorbeeld: inbreuk op intellectueel eigendom of ander recht van een persoon of entiteit).

7. Toepasselijk recht en forumkeuze

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wet, zonder de collisierechtelijke principes daarvan te laten gelden. U stemt ermee in dat enige rechtsvordering of onrechtvaardigheid die voortvloeit uit of betrekking heeft op uw gebruik van deze website of deze voorwaarden alleen gedeponeerd zal worden bij de rechtbanken van Leuven (België) en u stemt hierbij in met en onderwerpt zich aan de persoonlijke jurisdictie van een dergelijke rechtbank om een dergelijke zaak aanhangig te maken.

8. Diverse voorwaarden

Als een bepaling van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of om enige reden onuitvoerbaar is, dan zal die bepaling geacht worden afsplitsbaar van deze voorwaarden te zijn en de validiteit en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen niet beïnvloeden. Deze voorwaarden omvatten samen met ons privacybeleid de gehele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de materie hierin.Deze website wordt beheerd door GC EUROPE NV (een naamloze vennootschap in België, met hoofdkantoor in de Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, België). Als u vragen of problemen hebt, kunt u via e-mail contact met ons opnemen op info.gce@gc.dental of een brief naar bovengenoemd adres verzenden.