Uslovi i pravila korišćenja

MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE SLEDEĆE USLOVE U VEZI SA KORIŠĆENJEM NAŠIH INTERNET STRANA.

Ova izjava o ograničenju odgovornosti odnosi se na Uslove i pravila korištenja ovih internetskih stranica. Ove internetske stranice uređuje GC EUROPE (sa registrovanim sedištem na adresi Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Belgija).

Korišćenjem naših internetskih stranica saglasni ste sa ovim Uslovima i pravilima korišćenja.

Zadržavamo pravo, u sopstvenoj diskreciji, promene, prilagođavanja, dodavanja ili ukidanja ovih Uslova i pravila korišćenja ili njihovih delova u bilo koje doba. Zato treba redovno proveravati promene ovih Uslova i pravila korišćenja. Korišćenjem ovih internetskih stranica posle promene ovih Uslova i pravila korišćenja smatramo da ste saglasni sa tim promenama, bez obzira jeste li ih pregledali. Ako niste saglasni sa ovim Uslovima i pravilima korišćenja, ne treba da koristite naše internetske stranice.

1. Ograničenje korišćenja materijala
Ako nije drugačije navedeno, odobravamo vam neekskluzivno, neprenosivo i ograničeno pravo pristupa, korišćenja i izlaganja ovih internetskih stranica i materijala koji se na njima nalaze za sopstvenu, nekomercijalnu uporabu, pod uvslovom da ste u potpunosti saglasni sa odredbama ovih Uslova i pravila korišćenja.

Ovime potvrđujete da ove internetske stranice sadrže podatke, softver, slike, video, tekst, grafiku, muziku, zvukove, pitanja, kreativne predloge, poruke, komentare, povratne informacije, ideje, recepte, beleške, crteže, članke i ostale materijale (u daljem tekstu pod zajedničkim nazivom: “Sadržaj”) koji su zaštićeni autorskim pravom, pravom o bazama podataka, patentima, zaštitnim znacima, poslovnim tajnom i/ili drugim vlasničkim pravima, te da su ta prava važeća i zaštićena u svim sada postojećim i kasnije razvijenim oblicima, medijima i tehnologijama.

Za ostale medije osim interneta, izričito se pozivamo na svoju “Izjavu o ograničenju odgovornosti vezano uz promotivne sadržaje elektronskih medija”.

U svakom slučaju, GC EUROPE je vlasnik ili nosilac navedenih prava na temelju kojih je sav Sadržaj zaštićen autorskim pravom saglasno važećim zakonima o autorskim pravima (i GC EUROPE je vlasnik prava vezano uz izbor, koordinaciju, uređenje ili poboljšanje takvog Sadržaja). Pored toga, svi zaštitni znaci koji se pojavljuju na ovim internetskim stranicama su zaštitni znaci pojedinačnih vlasnika. Naši komercijalni partneri, dobavljači, oglašivači, sponzori, davaoci dozvola, ugovaratelji i druge treće strane mogu takođe da imaju dodatna vlasnička prava vezano uz Sadržaj koji objavljuju na ovim internetskim stranicama.

Vezano uz navedeno, nije dozvoljeno menjanje, objavljivanje, prenos, distribucija i izvođenje Sadržaja, kao ni učestvovanje u njegovom prenosu ili prodaji, izrada njegovih inačica ili na bilo koji način korišćenje bilo kojeg Sadržaja u celini ili delimično. Preuzimanjem Sadržaja na računar ne dobija se nikakav vlasnički interes u njemu. Prilagođavanje Sadržaja ili njegovo korišćenje za bilo koju drugu svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na korišćenje Sadržaja u štampanom obliku ili na bilo kojoj drugoj internetskoj stranici ili na umreženom računaru, strogo je zabranjeno, osim uz našu predhodnu pismenu dozvolu. Takođe je potrebno prethodno pismeno odobrenje firme GC EUROPE za izradu hiperveze za našu internetsku stranicu.

Osim toga se obvezujete da nećete poduzimati aktivnosti koje predstavljaju nerazumno ili neproporcionalno veliko opterećenje za infrastrukturu ovih internetskih stranica ili koje mogu ometati nesmetani rad internetskih stranica.

2. Zaštita podataka
Cilj nam je da zaštitimo vašu privatnost i sigurnost. Bilo koji lični podaci koje prikupimo od vas pri korišćenju ovih internetskih stranica biće obrađeni u skladu sa našom Politikom privatnosti. Korišćenjem ovih internetskih stranica saglasni ste sa našom Politikom privatnosti.

3. Narudžbina uzoraka
Navedeni uslovi se primenjuju na sve narudžbine uzoraka:

 • Ponuda važi do isteka zaliha.
 • Količina je ograničena na jedan uzorak po kupcu.
 • Dostupno samo na tržištima koja podržavaju kampanje besplatnim uzorcima.
 • Uzorci se mogu naručiti samo u zemlji u kojoj ste registrovani.
 • Molimo uvažite isporuku uzoraka u roku od 6 nedelja.
 • Uzorci neće biti isporučeni na adresu izvan zemlje u kojoj ste registrovani.
 • GC EUROPE može odbiti zahtev za narudžbinu uzoraka po sopstvenom nahođenju.
 • GC EUROPE zadržava pravo prekida ili izmene ovakvih ponuda u bilo koje vreme.
 • Besplatni uzorci ne smeju se prodavati, iznositi na tržište ili koristiti kao trgovačka roba.
 • Nepotpune registracije neće biti uzete u obzir.

4.Ograničenje jemstva
Skrećemo pažnju na sledeća važna ograničenja jemstva:

 • Sadržaj i materijali na internetskim stranicama dostupni su “u postojećem obliku” bez jemstava bilo koje vrste, izričitih ili implicitnih. Osim u meri kako je zabranjeno zakonom, odričemo se svih jemstava, izričitih ili implicitnih, uključujući ali ne ograničavajući se na implicitna jemstva sposobnosti prodaje, zadovoljavajućeg kvaliteta i prilagođenosti određenoj svrsi, kompatibilnosti, sigurnosti ili tačnosti;
 • Ni GC EUROPE ni bilo koja naša podružnica, naši ili njihovi davaoci i primaoci dozvola, davaoci usluga ili dobavljači ne garantuju da ove internetske stranice ili bilo koja funkcija sadržana u njima neće biti bez prekida ili bez grešaka, da će svi nedostaci biti ispravljeni, ni da ove internetske stranice ili server koji čini ove internetske stranice dostupnim ne poseduju viruse ili druge štetne komponente.

Osim u slučaju namernog lošeg postupanja, GC EUROPE takođe neće - čak ni i u slučaju velikog propusta - biti odgovoran za:

 • bilo kakvu štetu koja proizlazi iz tehničkih problema koji se jave na ovim internetskim stranicama, posebno usled virusa, prekida usluge i internetskih stranica trećih strana, na koje ove internetske stranice imaju linkove ili koje imaju linkove na ove internetske stranice;
 • bilo kakvu štetu nanesenu vašoj informacionoj-telekomunikacionoj infrastrukturi i bilo koji gubitak podataka usled preuzimanja elemenata sa naših internetskih stranica;
 • bilo kakvu štetu koja proizlazi iz interaktivnih aplikacija;
 • bilo kakvu štetu vezano uz korišćenje ovih internetskih stranica čiji je glavni uzrok viša sila, činjenice ili treće strane koje ne kontroliš GC EUROPE;
 • bilo kakvu štetu koja proizlazi, ukoliko se radi o području finansijskih informacija, iz materijalnih grešaka u podacima i informacijama na našim internetskim stranica, a ukoliko se radi o drugim područjima, koja proizlazi iz bilo kakve greške u podacima ili informaciji na internetskim stranicama;
 • bilo kakvu štetu koja proizlazi iz grešaka koje prouzrokujete u korišćenju ovih internetskih stranica;
 • bilo kakvu štetu koja proizlazi iz sopstvene ocene podataka i informacija na ovim internetskim stranicama.

Ova ograničenja odgovornosti primenjuju se u maksimalnom opsegu dozvoljenom zakonom. Izričito razumete i saglasni ste da (u maksimalnom opsegu dozvoljenom zakonom) mi i naše povezane firme nismo odgovorni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu, primernu ili kaznenu štetu, ili bilo kakvu drugu štetu. Ako niste zadovoljni bilo kojim delom naših internetskih stranica ili Uslovima i pravilima njihovog korišćenja, vaš jedini i isključivi pravni lek je prekid korišćenja ovih internetskih stranica.

5. Linkovi na stranice trećih strana
GC EUROPE može pružiti različite vrste linkova za druge internetske stranice (od trećih strana) koje nisu u potpunosti ili delimično u vlasništvu ili kontroli GC EUROPE, niti ih GC EUROPE održava. Linkovi na internetske stranice takvih trećih strana pružaju se samo vama kao pogodnost ili za informaciju.

Sadržaj bilo kojih internetskih stranica takvih trećih strana ne kontroliše GC EUROPE te ako im odlučite pristupiti, to činite potpuno na sopstveni rizik. Činjenica da GC EUROPE pruža link za internetske stranice trećih strana ne znači nužno da GC EUROPE preporučuje, odobrava ili sponzoriša bilo koju takvu stranicu ili da je povezan s takvom trećom stranom. Bilo kakvo spominjanje proizvoda ili usluga trećih strana, što se radi samo za vaš interes i informaciju, ne znači odobrenje ili preporuku takvih proizvoda ili usluga od strane GC EUROPE.
Zatim, internetske stranice, čiji je vlasnik, ili ih kontroliša ili održava u potpunosti ili delimično treća strana mogu pružati linkove na ove stranice. Načelno se takav link ne može dati bez predhodne pismene suglasnosti GC EUROPE. Međutim, i ako da saglasnost, GC EUROPE nema mogućnost pregledavanja sadržaja tih stranica i time nema nikakvog uticaja na sadržaj ili druge elemente tih stranica.

6. Naknada štete
Ovime ste saglasni da ćete obeštetiti, ne smatrati odgovornim te, po našem zahtevu, braniti GC EUROPE i naše podružnice te naše i njihove službenike, direktore, zaposlene, deoničare, agente i predstavnike od zahteva, odgovornosti, šteta i/ili troškova (uključujući no ne ograničavajući se na razumne advokatske naknade i troškove) trećih strana koji proizlaze iz nepravilnog korišćenja ovih internetskih stranica, vašeg kršenja ovih Uslova i pravila ili vaše povrede prava, ili povrede ili korišćenja vašeg računa od strane bilo kojeg drugog korisnika vezano uz ove internetske stranice (na primer: povreda prava intelektualnog vlasništva ili drugih prava bilo koje fizičke ili pravne osobe).

7. Važeće pravo i izbor suda
Ovi Uslovi i pravila izrađeni su i tumače se u skladu sa belgijskim zakonom, bez primene bilo kakvih načela sukoba zakona. Saglasni ste da ćete bilo kakve sudske tužbe koje proizlaze ili se odnose na vaše korišćenje ovih internetskih stranica ili ovih Uslova pravila podneti samo pred sudovima u Leuvenu (Belgija) te ste ovim saglasni i predajete takve sporove u nadležnost tih sudova.

8. Ostale odredbe
Ako je bilo koja odredba ovih Uslova i pravila nezakonita, nevažeća ili iz bilo kojeg razloga neprovediva, ta se odredba može izdvojiti iz ovih Uslova i pravila i neće uticati na važenje ili sprovođenje ostalih odredbi. Ovi Uslovii pravila zajedno s našom Politikom privatnosti čine celokupni ugovor između nas i vas koji se odnosi na predmet ovog teksta.

Ove internetske stranice održava GC EUROPE NV (firma osnovana u Belgiji, sa registrovanim sedištem na adresi Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Belgija). U slučaju pitanja ili nejasnoća, možete nas kontaktirati na email info.gce@gc.dental ili poštom na gore navedenu adresu.