Warunki korzystania

UŻYTKOWNIK WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z WARUNKAMI KORZYSTANIA Z NASZEGO SERWISU INTERNETOWEGO.

Niniejsza nota prawna określa Warunki Korzystania z tego serwisu internetowego. Niniejszy serwis internetowy jest umieszczony na serwerach GC EUROPE (z siedzibą pod adresem Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Belgia).

Korzystając z niniejszego serwisu internetowego, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki Korzystania (“Warunki”).

Zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany, modyfikacji, uzupełnienia lub usunięcia niniejszych Warunków lub ich części w dowolnym czasie, zgodnie z naszym własnym uznaniem. W związku z tym, użytkownik winien okresowo przeglądać niniejsze Warunki pod kątem wprowadzonych zmian. Przyjmuje się, że korzystając z niniejszego serwisu internetowego po wprowadzeniu zmian w zakresie niniejszych Warunków, użytkownik akceptuje te zmiany, niezależnie od tego, czy zapoznał się z nimi, czy nie. W przypadku niezgadzania się z treścią niniejszych Warunków, nie należy korzystać z tego serwisu internetowego.

1. Ograniczenia w zakresie korzystania z materiałów
O ile nie wskazano inaczej, użytkownikowi przyznaje się niewyłączne, niezbywalne i ograniczone prawo do dostępu, korzystania i wyświetlania niniejszego serwisu internetowego oraz zamieszczonych w nim materiałów do użytku osobistego i niekomercyjnego, z zastrzeżeniem bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszych Warunków.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejszy serwis internetowy zawiera informacje, oprogramowanie, zdjęcia, filmy, tekst, grafikę, muzykę, dźwięki, pytania, kreatywne sugestie, wiadomości, komentarze, opinie, pomysły, przepisy, notatki, rysunki, artykuły i inne materiały (zwane dalej łącznie “Treścią”), chronione prawami autorskimi, prawami ochrony baz danych, patentami, znakami towarowymi tajemnicą handlową i/lub innymi prawami własności oraz że prawa te zachowują ważność i są chronione we wszystkich formach, środkach przekazu i technologiach istniejących obecnie lub opracowanych w przyszłości.

W przypadku środków przekazu innych niż Internet, należy zapoznać się z treścią naszego “Oświadczenia o Promocyjnych Upominkach w formie Mediów Elektronicznych”.

W każdym przypadku, GC EUROPE pozostaje właścicielem lub licencjobiorcą tych praw, w związku z czym wszelkie Treści są chronione prawem autorskim na mocy obowiązujących przepisów prawa autorskiego (a GC EUROPE jest właścicielem praw autorskich w zakresie wyboru, koordynacji, aranżacji i wzbogacania takich Treści). Ponadto, wszystkie znaki towarowe widniejące w niniejszym serwisie internetowym są znakami towarowymi ich właścicieli. Nasi partnerzy handlowi, dostawcy, reklamodawcy, sponsorzy, licencjodawcy, wykonawcy i inne osoby trzecie mogą również posiadać dodatkowe prawa własności do Treści, które udostępniają w niniejszym serwisie internetowym.

Z tego względu, użytkownik nie może modyfikować, publikować, przekazywać, rozpowszechniać, wykonywać, uczestniczyć w przekazywaniu lub sprzedaży, tworzyć dzieł pochodnych lub w inny sposób wykorzystywać jakichkolwiek Treści, w całości lub w części. Po pobraniu Treści na dysk komputera, użytkownik nie uzyskuje żadnych udziałów w zakresie własności takich Treści. Modyfikacja Treści lub wykorzystanie Treści do innych celów, w tym między innymi korzystanie z wszelkich Treści w formie drukowanej lub w jakimkolwiek innym serwisie internetowym lub w sieciowym środowisku komputerowym jest surowo zabronione bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Umieszczenie hiperłącze do naszego serwisu internetowego również wymaga uprzedniej pisemnej zgody GC EUROPE.

Wreszcie, użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury serwisu internetowego lub prób zakłócenia prawidłowego funkcjonowania niniejszego serwisu internetowego.

2. Ochrona danych
Zobowiązujemy się chronić prywatność i bezpieczeństwo użytkownika. Wszelkie dane osobowe zebrane od użytkownika podczas korzystania z niniejszego serwisu internetowego będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego, użytkownik akceptuje tę Politykę Prywatności.

3. Zamówienie próbki
Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień na próbki:

 • Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.
 • Ilość próbek ograniczona do jednej na klienta.
 • Dostępne tylko w krajach prowadzących akcje z bezpłatnymi próbkami.
 • Uwzględniane są tylko zamówienia próbek z kraju, w którym klient jest zarejestrowany.
 • Zastrzegamy sobie termin dostawy do 6 tygodni.
 • Próbki nie będą wysyłane na adresy poza krajem, w którym klient jest zarejestrowany.
 • GC EUROPE może odmówić wydania próbki bez obowiązku podania przyczyny.
 • GC EUROPE zastrzega sobie prawo do przerwania lub zmiany oferty w każdym momencie.
 • Bezpłatne próbki nie mogą być sprzedawane, wprowadzane do obrotu lub używane jako towar do celów promocyjnych.
 • Niezakończona rejestracja nie będzie brana pod uwagę.

4.Wyłączenie gwarancji
Należy zapoznać się z następującymi istotnymi wyłączeniami w zakresie gwarancji:

 • Zamieszczane w niniejszym serwisie internetowym Treści i materiały są dostarczane w stanie “tak jak jest” i bez żadnych gwarancji, czy to wyraźnych, czy dorozumianych. Z wyjątkiem nałożonych przez prawo zakazów, wykluczamy wszelkie gwarancje, czy to wyraźne czy dorozumiane, w tym między innymi domniemane gwarancje przydatności handlowej, zadowalającej jakości i przydatności do określonego celu, zgodności, bezpieczeństwa, bądź dokładności.
 • Ani GC EUROPE, ani żaden z naszych podmiotów stowarzyszonych, ani żaden z naszych lub ich odpowiednich licencjodawców, licencjobiorców, usługodawców, czy dostawców nie gwarantuje, że niniejszy serwis internetowy lub jakakolwiek funkcja niniejszego serwisu internetowego będą dostępne nieprzerwanie lub wolne od błędów, że wszystkie usterki zostaną naprawione lub że niniejszy serwis lub serwery, na których niniejszy serwis jest dostępny będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Z wyjątkiem przypadku umyślnego działania, GC EUROPE - nawet w przypadku rażącego zaniedbania - nie ponosi również odpowiedzialności za:

 • szkody wynikające z problemów technicznych występujących po stronie serwisu internetowego, w szczególności spowodowane wirusami, przerwami w świadczeniu usług, witrynami internetowymi osób trzecich, do których niniejszy serwis internetowy zawiera hiperłącza lub które zawierają hiperłącza do niniejsze serwisu internetowego;
 • wszelkie szkody wyrządzone w infrastrukturze informatycznej użytkownika oraz utratę wszelkich informacji w wyniku pobrania elementów z serwisu internetowego;
 • wszelkie szkody wyrządzone na skutek działania aplikacji interaktywnych;
 • wszelkie szkody związane z korzystaniem przez użytkownika z niniejszego serwisu internetowego, w szczególności wynikające z działania czynników siły wyższej, stanu faktycznego lub osób trzecich, znajdujących się poza kontrolą GC EUROPE;
 • wszelkie szkody wynikające - w zakresie informacji przedstawionych w dziale poświęconym finansom - z istotnych błędów w danych i informacjach zamieszczonych w serwisie internetowym, a także - w zakresie informacji przedstawionych w innych działach - z jakiegokolwiek błędu w danych i informacjach zamieszczonych w serwisie internetowym;
 • wszelkie szkody wynikające z błędów popełnionych przez użytkownika podczas korzystania z niniejszego serwisu internetowego;
 • wszelkie szkody wynikające z własnej oceny danych i informacji zawartych w niniejszym serwisie internetowym.

Powyższe wyłączenia odpowiedzialności mają zastosowanie w możliwie najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie. Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że (w możliwie najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie) my oraz nasze podmioty stowarzyszone nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe, przykładowe lub karne oraz wszelkie inne szkody. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z jakiegokolwiek fragmentu naszego serwisu internetowego lub z któregokolwiek z niniejszych warunków, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z niniejszego serwisu internetowego.

5. Hiperłącza do witryn osób trzecich
GC EUROPE może zamieszczać różne rodzaje hiperłączy do innych witryn internetowych (osób trzecich), które nie są własnością, nie znajdują się pod kontrolą, ani też nie są obsługiwane, w całości lub w części, przez GC EUROPE. Hiperłącza do takich witryn internetowych osób trzecich są zamieszczane wyłącznie dla wygody i dla celów informacyjnych.

Treść żadnej z takich witryn internetowych osób trzecich nie jest kontrolowana przez GC EUROPE, a w przypadku gdy użytkownik zdecyduje się odwiedzić taką witrynę, będzie to miało miejsce wyłącznie na jego własne ryzyko. Fakt, że GC EUROPE zamieszcza hiperłącze do witryny osoby trzeciej nie oznacza, że GC EUROPE promuje, upoważnia lub wspiera taką witrynę lub że jest powiązana z tą osobą trzecią. Jakakolwiek wzmianka na temat produktów lub usług osoby trzeciej, zamieszczona wyłącznie dla wygody i dla celów informacyjnych, nie stanowi promocji, ani rekomendacji takich produktów lub usług przez GC EUROPE.

Ponadto, witryny internetowe będące własnością, znajdujące się pod kontrolą, bądź obsługiwane, w całości lub w części, przez osoby trzecie mogą zawierać hiperłącza do niniejszego serwisu internetowego. Zasadniczo takie hiperłącze nie może zostać zamieszczone bez uprzedniej pisemnej zgody GC EUROPE. Niemniej, nawet po udzieleniu zgody, GC EUROPE nie ma możliwości zbadania treści tych witryn i nie ma wpływu lub możliwości zabrania głosu co do treści lub innych cech charakterystycznych tych witryn.

6. Zwolnienie z odpowiedzialności
Użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć oraz - zgodnie z naszym uznaniem - bronić GC EUROPE oraz nasze podmioty stowarzyszone, a także naszych i ich członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, akcjonariuszy, agentów i przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, odpowiedzialnością, odszkodowaniami i/lub kosztami (w tym między innymi uzasadnionymi opłatami i kosztami reprezentacji prawnej) wynikającymi z niewłaściwego korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub naruszenia przez użytkownika Warunków lub też dopuszczenia się naruszenia przez użytkownika bądź inną osobę posługującą się kontem użytkownika w odniesieniu do niniejszego serwisu internetowego (np. w związku z naruszeniem własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu).

7. Prawo właściwe i jurysdykcja
Prawem właściwym dla interpretacji niniejszych Warunków jest prawo belgijskie, przy wyłączeniu stosowania norm kolizyjnych. Użytkownik zgadza się, że wszelkie działania podejmowane na mocy obowiązującego prawa lub prawa słuszności wynikające z lub odnoszące się do korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub niniejszych Warunków będą toczyć się wyłącznie przed sądami w Leuven (Belgia), a użytkownik niniejszym wyraża zgodę i poddaje się jurysdykcji takiego sądu w zakresie postępowania sądowego w tych sprawach.

8. Postanowienia różne
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie takie uważa się za wyłączone z niniejszych Warunków i niemające wpływu na ważność i wykonalność wszystkich pozostałych postanowień. Niniejsze Warunki wraz z naszą Polityką prywatności stanowią całość umowy pomiędzy nami, a użytkownikiem w zakresie opisanego w nich przedmiotu.

Niniejszy serwis internetowy jest prowadzony przez GC EUROPE NV (spółkę zarejestrowaną w Belgii, z siedzibą pod adresem Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven, Belgia). W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem e-mail info.gce@gc.dental lub listowanie na wyżej podany adres.